Opnør Svømmeklub
Hjelmallé 3
6200 Aabenraa
 

Vedtægter


Vedtægter for svømmeklubben Opnør.

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Svømmeklubben Opnør. Dens hjemsted er Aabenraa kommune.

§2 Formål

Klubbens formål er at oplære medlemmerne i svømning og livredning, samt at give medlemmerne mulighed for at dyrke de idrætsgrene, der naturligt falder ind under en svømmeklubs virke.

§3 Organisationsforhold

Klubben er medlem af Dansk Svømmeunion og DGI og er undergivet disses regler og bestemmelser.

§4 Medlemskab

Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.

Som støttemedlemmer kan optages enhver.

§5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§6 Eksklusion

Svømmere der ikke har betalt kan nægtes træning. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§7 Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med ens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 

§8 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og annonceres overfor offentligheden og medlemmer med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før.

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. For medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, har fremmødte forældre/værge stemmeret med en stemme pr. barn.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der til udelukkelse af et medlem, samt ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, samt orientering om budget.

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen i henhold til turnus, jf. § 12.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 % af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10 Digital generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes digital generalforsamling.

Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltaget i generalforsamlingen, således at der undgås uvedkommende deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

§11 Forenings ledelse

Klubbens bestyrelse består af 5-7 medlemmer som vælges for en 2 årig periode på generalforsamling. Der vælges yderligere 1-2 suppleanter. Der tilstræbes løbende udskiftning.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med en formand, næstformand og kassere. Ved formandens eller kassererens permanente forfald konstituerer bestyrelsen sig med henholdsvis ny formand eller kasserer.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmers forfald. 1. suppleanten indtræder først.

Alle permanente rokader i bestyrelsen gælder til næste generalforsamling.

Valgbar til bestyrelsen er alle der er fyldt 15 år og har interesse i svømmeklubben, dog skal et flertal af bestyrelsen være myndige, heriblandt formand og kassere.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger kræver, at mere end halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Kasseren orienterer på hvert bestyrelsesmøde omkring økonomien.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformand, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 12 Regnskabsår

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Klubbens regnskaber revideres af de valgte revisorer inden den ordinære generalforsamling, samt når revisorerne måtte ønske det.

Klubbens midler skal henstå i bank. 

Klubben kan antage professionel hjælp til økonomihåndtering.

§ 13 Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens evt. formue idræts- og ungdomsarbejdet i Aabenraa kommune.

Revideret på generalforsamling 8. februar 2022

Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Opnør Svømmeklub | Hjelmallé 3 | 6200 Aabenraa | Mail: opnoer.bestyrelsen@gmail.com