Opnør Svømmeklub
Hjelmallé 3
6200 Aabenraa
Mail: opnoer@gmail.com

Vedtægter


Vedtægter for svømmeklubben Opnør.

§1

Klubbens navn er Svømmeklubben Opnør. Dens hjemsted er Aabenraa kommune.

§2

Klubbens formål er at oplære medlemmerne i svømning og livredning, samt at give medlemmerne mulighed for at dyrke de idrætsgrene, der naturligt falder ind under en svømmeklubs virke.

§3

Klubben er medlem af Dansk svømmeunion og DGI og er undergivet disses love og bestemmelser.

§4

Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

§5

1. Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

§6

1.Svømmere der ikke har betalt kan nægtes træning.

2. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.

4. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§7

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med ens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned og annonceres overfor offentligheden og medlemmer med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før.

3. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Fro medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, har fremmødte forældre/værge stemmeret med en stemme pr. barn.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der til udelukkelse af et medlem, samt ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.§9 Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af ordstyrer

2. V alg af referent.

3. Valg af 2 stemmeoptællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Forelæggelse af den reviderede årsrapport og budget, herunder kontingent for den kommende sæson

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelsen i henhold til turnus, jf. § 11

8. Valg af revisor og revisorsuppleant,

9. Eventuelt.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 % af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11

Klubbens bestyrelse består af 5-7 medlemmer som vælges for en 2 årig periode på generalforsamling. Der vælges yderligere 1-2 suppleanter. Der tilstræbes løbende udskiftning.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med en formand, næstformand og kasser.  Ved formandens eller kassererens permanente forfald konstituerer bestyrelsen sig med henholdsvis ny formand eller kasserer.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmers forfald. 1. suppleanten indtræder først.

Alle permanente rokader i bestyrelsen gælder til næste generalforsamling.

Valgbarhed

Valgbar til bestyrelsen er alle klubmedlemmer, der er fyldt 15 år og disses forældre/værge, dog skal et flertal af bestyrelsen være myndige, heriblandt formand og kasser

§ 12

1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

4. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 13

1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

2. Klubbens regnskaber revideres af de valgte revisorer inden den ordinære generalforsamling, samt når revisorerne måtte ønske det.

3. Kasseren orienterer på hvert bestyrelsesmøde omkring økonomien

4. Klubben midler skal henstå på girokonto og i bank.

Udbetalinger fra klubbens konti kan kun foretages med formandens fuldmagt.

§ 14

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. (se indkaldelse i § 10)

2. Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens evt formue idræts- og ungdomsarbejdet i Aabenraa kommune.

Revideret på generalforsamling 20.02. 2020

Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Opnør Svømmeklub | Hjelmallé 3 | 6200 Aabenraa | Mail: opnoer@gmail.com