Opnør Svømmeklub
Hjelmallé 3
6200 Aabenraa
 

Referater


Generalforsamling svømmeklubben Opnør 16. juni 2021

 1. Valg af ordstyrer

Jonas Ramsing

GF er indkaldt lovligt.

 1. Valg af referent:

Anne Nygaard Skødt

 1. Valg af 2 stemmetællere:

Jonas Ramsing

 1. Bestyrelsens beretning ved Henrik Pedersen

Kære alle,

Jf. generalforsamlingens vedtægter skal bestyrelsens afgiver deres beretning for det arbejde der er udført i det forgange år, og det er så min opgave.

Der har i løbet af året været afholdt 10 bestyrelsesmøder, de fleste her i Arenaen, men også et par virtuelle. Det har været lange, men givtige møder, hvor vi har forsøgt at finde hoved og hale i at drive en svømmeklub, med alle de ingredienser der skal til for at den hænger sammen. Ud over bestyrelsesmøderne har alle deltaget i forskellige møder med kommune, DSU, DGI, Arenaen osv. for at blive klædt så godt på som muligt, så samlet set har der været holdt rigtig mange møder.

Vi har i forbindelse med at finde hoved og hale i det hele, fået stor hjælp af DGI, hvor vi har kunne rådføre os med deres konsulenter.  Særligt på et område valgte vi ret hurtigt at udlicitere det fuldt ud til DGI, nemlig på regnskabsområdet. Der er stadig rigeligt arbejde til vores kasserer, men det har givet så megen mening, at lægge regnskabet ud til nogen der havde styr på den del og også styr på de mange tilskud der kan og skal søges. Selvom det er en udgift, har det samlet set været en besparelse i forhold til det klubben tidligere har givet for at få lavet regnskab.

VI har også arbejdet på at gøre alting genemsigtighed i de beslutninger vi foretager os og bl.a. er gratis medlemsskab for bestyrelsen eller deres børn ikke længere gældende.

Da vi overtog klubben var der et underskud, som vi ved fælles hjælp og en målrettet styring har formået at vende til et overskud - det er ikke så stort som vi ønsker, men det har været et år der på mange måde har været særligt - vi har ofte følt, at vi er gået fra den ene brandslukning til den anden og Corona har ikke ligefrem hjulpet på den del.

Det er ikke et mål i sig selv at have et stort overskud, men for at vi kan sende trænere på kurser der kan dygtiggøre dem, er vi nødt til at have noget på kistebunden. Vi har haft et dalende medlemsantal grundet Corona i denne sæson, og det betyder at vi i 2023 vil få et mindre tilskud, hvorfor vi er nødt til at hensætte et beløb for at modsvare nedgangen i det tilskud vi vil modtage fra kommunen - også af den grund er vi nødt til at fokusere på overskuddet.

Bestyrelsen har også været involveret i den nye svømmehal hvor 2 medlemmer har deltaget i møder og workshops og har givet input på de ønsker vi som svømmeklub har til den kommende svømmehal. Vi ser rigtig meget frem til at der politisk bliver truffet en beslutning, så vi ved hvad  fremtiden bringer på den front.

Der er blevet kastet megen energi i svømmeskolen, hvor trænerne er blevet boostet med intern kursus, understøtning i deres undervisning og livredderkursus. Vi har ændret i besætningen om lørdagen, så der er en livredder på hver lørdag, så livredderdelen ikke er en opgave for trænerne. Der ud over har der fast hver lørdag været min. 1, men som oftest 2 fra bestyrelsen til at hjælpe med bælter, og svare på spørgsmål fra forældre osv.

Vi oplever rigtig mange gode tilbagemelding på den del.

Vi ser nu frem til at alle trænerne skal på kursus i næste sæson - det skulle have været i denne sæson, men blev grundet Corona udskudt.

K1 holdene er også godt i gang, men vi må erkende, at vi har haft svært ved at motivere nogen af svømmerne, da der ikke har været mulighed for at komme til stævner. Vi kan dog også fornemme at mange af vores K-svømmere ikke er så interesseret i konkurrence, men mere i det fællesskab de har sammen på holdene - det er noget vi kommer til at kigge mere ind i, i den kommende sæson, sammen med forældre og svømmerne.

Det er næsten på dato, at den nuværende bestyrelse overtog posterne i bestyrelsen i Svømmeklubben Opnør. Vi var et frisk hold der meldte os på banen - en god blanding af folk med svømmeviden og uden svømmeviden, men alle har meldt sig til, for at sikre at Aabenraa fortsat skal have en svømmeklub. Vores samarbejde i bestyrelsen sker på kryds og tværs og det er tydeligt, at selvom vi er meget forskellige og at vi har vidt forskellig kompetencer, så har vi et rigtig godt samarbejde, hvor alle bliver hørt og  alle kommer til orde. Jeg vil derfor gerne slutte min beretning med et stort tak for samarbejdet i bestyrelsen - jeg glæder mig til det kommende år.

    

 1. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, samt orientering om budget

Regnskab gennemgået. Det er godkendt.

Budget gennemgået – forventning om at økonomien er fornuftig.

Forslag fra Jesper om, at der uddeles ”merchandise” i forbindelse med svøm-langt – søgning af kommunale midler. Jesper laver ansøgning.

 1. Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til turnus, jf. §12

På valg: Lone, Jonas, Andreas og Anja (2 år), Karsten (suppleant 1 år)

Alle bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg – alle er valgt

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Henrik har en kontakt, han kan spørge.

Lone har en kontakt, hun kan spørge. Det er vores første prioritet

Kritisk revision er reelt en stikprøve, hvor der er et par timers arbejde.

 1. Eventuelt

Hvordan motiverer vi forældre til at lægge et stykke frivilligt arbejde? Direkte henvendelse eller eventuelt nyhedsbreve virker bedre end et facebook eller hjemmeside opslag

2. ekstraordinære generalforsamling 24. november 2020

 

Til stede:

Anja Jessen, Henrik Pedersen, Jesper Kjærgaard, Andreas Petz, Jonas Ramsing, Rasmus Gansler, John Adolphsen, Anders Kjær Skau, Anne Nygaard Skødt, Lone Bjørn

Henrik byder velkommen. Lone er dirigent. Anne er referent.

Der er to punkter

Godkendelse af regnskab og vedtægtsændringer

 

 1. Godkendelse af regnskab

Der er vedhæftet en skrivelse til kommunen om bestyrelsen, der er valgt i juni 2020, og ikke har haft medindflydelse på dispositioner i 2019.

 

Henrik gennemgår kort regnskabet.

 

Regnskabet er godkendt.

 

 1. Vedtægtsændringer

Der er spørgsmål om, hvor stor en del af klubben, der skal være fremmødt, for at vedtægter kan ændres. Det fremgår ikke af de nuværende vedtægter.

 

Der er spørgsmål om, hvilke konsekvenser det ville have, hvis man lukker klubben og genstarter den. Der er en del administrativt arbejde med en lukning, og et forhold til samarbejdspartnere, der sættes over styr, hvis klubben ”løber fra sin gæld”.

 

Alle vedtægtsændringer er vedtaget

 

 1. Eventuelt

Hvordan kan vi organisere K-afdelingen, så der er en mere glidende overgang. Hvordan kan tiden udnyttes bedst, så der er mere træningstid i forhold til svømmere med lang transportstid.

Det er et meget stort spring fra K2 med 2-3 ugentlige træninger til K1 med 5 træninger.

 

I en anden forening er der flere øjne på økonomien. Efter vi er tiltrådt har formand og kasserer bankadgang og betalingsret. Desuden kan DGI følge med.

 

Der spørges til, om vi er bevidste om andre indtægtsmuligheder (eksempelvis stævner, kurser med mere). Vi er som ny bestyrelse knap klar til det. Vi står foran udfordringer med nyt halbyggeri og manglende kendskab til fysiske rammer. Der er håb om, at svømmehallen holdes åben indtil en ny løsning, er klar. Svømmeklubben har Arenaens opbakning, og vi forventer et godt samarbejde.

 

Ekstraordinær generalforsamling - svømmeklubben Opnør

onsdag d. 17. juni 2020

1. Tilstedeværende: afgående bestyrelse, repræsentant fra DGI (Mads Lamberth),
forældre fra forskellige afdelinger af klubben, træner fra K-afdelingen, udefrakommende
med interesse klubben
2. Formandens ord: Gennemgang af nuværende situation omkring underslæb, og hvorfor
den nuværende bestyrelse afgår. Der spørges ind til hvorvidt der er sat en advokat på
sagen. Afgående bestyrelse henviser til økonomiske status i klubben, hvorfor der ikke er
en advokat på sagen. Uden underslæbet havde tilretninger i forbindelse med haltider og
trænerlønninger givet klubben et overskud. Tiltagene har virket.
3. Regnskabet 2019: Birthe melder sig på banen til at færdiggøre regnskabet og få et
overblik over konteringer i forbindelse med underslæbet. Birthe spørger bestyrelsen, om
de ønsker hendes hjælp til at gøre regnskabet færdig. Dette vedtagesDesuden tales der
om en videre kontakt med DGI (Sten), som er jurist.
4. Udgifter i forbindelse med svømmeskolen: leje og løn. Der er reduceret i løn og timer,
således at hallen er booket i det varme fra 8-11 og det store 8-12. Der er dermed
mulighed for fortsat at justere til og fra afhængig af antal svømmere fremover.
5. Tilmelding til næste sæson: der skal gang i tilmeldingen snarest. Her oplyser DGI’s
representant dog,at grundet coronakrisen er mange klubber på nuværende tidspunkt
bagud i forhold til opstart/tilmelding - der er tid at løbe på for den nye bestyrelse (dette
bliver et punkt til første møde).
6. Poster i klubben: Gennemgang af de forskellige poster i bestyrelsen ved nuværende
bestyrelse og tidligere sekretær. Herunder nævner DGI’s repræsentant at være
behjælpelig med fremtidig rådgivning og hjælp omkring visioner for klubben, samt
økonomisk rådgivning fremover. Dette bliver et punkt for den kommende bestyrelse at
se på.
7. Haltider: næste sæsons tider er søgt ved hallen. Der bookes for skoleåret.
8. Fortælling af den gode historie som en en del af opnørs bestyrelse:
a. Glæde ved at se børn og trænere i samspil i svømmeskolen
b. At være sammen med sit barn til stævner som træner, tidtager og dommer
9. Vi forpligter en kommende bestyrelse på at den konstituerer sig enten for en 1 eller 2-
årig periode. Dette vedtager de fremmødte i plenum og dette er vedtaget. Det forventes
at formandsposten er 2-årig.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Forslag fra Poul Kylling på Carsten. Valgt ved
akklamation. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. Suppleanter konstituerer sig
selv i rækkefølge efterfølgende.
a. Anni Nygaard Skøtt (svømmer på k2)
b. Henrik Pedersen (To svømmere hvoraf den ene også er lørdagstræner)
c. Jonas Ramsing (tidligere svømmer + diplomtræner. Børn i svømmeskolen)
d. Kim Fink (søn på k4)
e. Karsten Faehr(to børn i svømmeskolen. Svømmeerfaring og bestyrelseserfaring,
suppleant)
f. Lone Bo Larsen (tre børn i klubben. Har erfaring)
g. Jesper Kjærgaard (arkitekt, tidligere svømmer, “hjælpende hænder”)
h. Andreas Petz (ønsker evt. suppleant, har to døtre i svømmeklubben)
i. Katrine (k-træner, et halvt år tilbage i klubben, ønsker at være bindeled mellem
bestyrelse og svømmere)
j. Anja Jessen (suppleant, hjælper gerne med praktiske ting)
11. Evt.
-Paul Kylling opfordrer den nye bestyrelse til at nedsætte/reducere kontingentet i det
kommende halvår for svømmeskolen. Herunder også med en værgekampagne.
Bestyrelsen tager dette op til første møde.
- Jesper Kjærgaard pointerer, at der efterfølgende skal udgå en pressemeddelelse.
Pressen ønsker at bringe et referat fra generalforsamling. Det indgår også forslag om, at
man kunne lave en økonomisk støtteordning fra lokale virksomheder og private til
klubben. Eventuelt i forbindelse med pressemeddelelsen.
- Forslag om flere mailadresser til klubben, så posten deles ud på de forskellige
afdelinger. Tages op af bestyrelsen senere.

12. En liste med hjælpende hænder. En mail ud om flere hænder
a. Mette Winther
b. Mia Wingø
c. Anne Hertz (Henrik)
d. Torsten Havemann
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Opnør Svømmeklub | Hjelmallé 3 | 6200 Aabenraa | Mail: opnoer.bestyrelsen@gmail.com